abt8 DSC04229 Pleats DSC3404 DSC4324

Privacy statement

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

Bed and Breakfast Claercamp zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor jij ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet

 

benbclaercamp.nl wordt beheerd door Matsje Wijtsma

eigenaresse (samen met Sjoerd Helbig)

Klaarkampsterwei 6
9105 AZ Rinsumageast

 

Ik verzamel de gegevens die ik je vraag in te vullen als je een aanvraag doet voor een overnachting bij B&B Claercamp.

Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. 

 

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

- Telefoonnummer

- Website

- Bedrijfsnaam

- Straat en huisnummer

- Postcode en woonplaats

Waar gebruik ik de persoonsgegevens voor?

Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je zelf opgeeft voor een info aanvraag, worden gebruikt om bezetting te kunnen checken, en/of te antwoorden op de contactaanvraag. Ik sla deze gegevens op in hotmail.com. 

Ik gebruik een telefoonnummer om aankomsttijden te kunnen checken.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in het e-mailsysteem. De servers van

hotmail zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacy beleid van Microsoftvind je hier

 

Ik geef of verkoop je gegevens niet aan derden. Ze zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Je betaalgegevens (of Ideal gegevens) worden niet doorgegeven aan de servers en worden ook door benbclaercamp.nl niet opgeslagen. 

 

De enige gegevens die ik opsla zijn:

- Voor – en achternaam

- Adres, postcode en woonplaats

- Telefoonnummer

Dit is om je te kunnen informeren over je boeking of op het laatste moment gewijzigde informatie over je boeking door te geven. Soms is het handiger om dat telefonisch te doen. Je bent nooit verplicht om in te vullen.

E-mailadres:

Zodra ik je boeking heb ontvangen, ontvang jij een bevestiging per e-mail. 

 

Beveiliging gegevens

Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

 

Foto's: We vragen bij personen op een foto altijd om toestemming vooraf voor plaatsing op de website. Wie met naam en toenaam, op (foto-)materiaal binnen de media-uitingen van benbclaercamp.nl op positieve of negatieve manier tentoon wordt gesteld aan de samenleving en daarbuiten, kan bezwaar maken. In goed overleg wordt de info gerectificeerd of verwijderd. 
 

We koesteren de privacy van onze gasten, bij verdenking van misverstanden daarin of enige andere onduidelijkheid vragen we contact op te nemen om dingen op te helderen!

 

 English

 

 We take the privacy of personal data very seriously.
Bed and Breakfast Claercamp will not sell and / or provide your personal details to third parties. We only use your personal data for the purpose for which you have provided them and in accordance with the General Data Protection Regulation (AVG) and the Telecommunications Act.

benbclaercamp.nl is operated by Matsje Wijtsma
owner (together with Sjoerd Helbig)
Klaarkampsterwei 6
9105 AZ Rinsumageast

I collect the information I want to fill in when you apply for an overnight stay at B & B Claercamp.
I only process the data that you provide to me.

This can be the following information:
- First and last name
- E-mail address
- Phone number
- Website
- Company Name
- Street and house number
- ZIP code and address

What do I use the personal data for?
Your first name, e-mail address and telephone number that you specify for an info request are used to check staffing and / or to respond to the contact request. I store this information in hotmail.com.
I use a phone number to check arrival times.
Your personal data is stored in the e-mail system. The servers of
hotmail are located in the United States. Your data can be transferred, stored and processed in the United States. The transfer of this data is done on the basis of the EU-US Privacy Shield Framework. More information about the microsoft privacy policy can be found here.

I do not sell or sell your information to third parties. They will not be made available to third parties. Your payment details (or Ideal data) are not passed on to the servers and are also not saved by benbclaercamp.nl.

The only data that I save are:
- First and last name
- Address, postcode and city
- Phone number
This is to inform you about your booking or to pass on modified information about your booking at the last minute. Sometimes it is more convenient to do that by telephone. You are never obliged to fill in.
E-mail address:
As soon as I have received your booking, you will receive a confirmation by e-mail.

Security data
Appropriate technical measures have been taken to protect personal data against loss or other forms of unlawful processing. These measures, including encryption using an SSL certificate and two factor authentication, provide a level of security that matches the data that I process.

Photos: We always request permission from a person on a photo for placement on the website. Anyone with a name and by name, on (photo) material within the media displays of benbclaercamp.nl in a positive or negative way is exposed to society and beyond, can object. The information is rectified or removed in consultation.

We cherish the privacy of our guests, in case of suspicion of misunderstandings in them or any other lack of clarity we ask to contact in order to clarify things!

 

German
Wir nehmen den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst.
Bed and Breakfast Claercamp wird Ihre persönlichen Daten nicht an Dritte verkaufen und / oder weitergeben. Wir verwenden Ihre personenbezogenen Daten nur für den von Ihnen zur Verfügung gestellten Zweck und in Übereinstimmung mit der Datenschutz-Grundverordnung (AVG) und dem Telekommunikationsgesetz.

benbclaercamp.nl wird von Matsje Wijtsma betrieben
Inhaber (zusammen mit Sjoerd Helbig)
Klaarkampsterwei 6
9105 AZ Rinsumageast

Ich sammle die Informationen, die ich ausfüllen möchte, wenn Sie sich für eine Übernachtung im B & B Claercamp bewerben.
Ich verarbeite nur die Daten, die Sie mir zur Verfügung stellen.

Dies können folgende Informationen sein:
- Vor-und Nachname
- E-Mail-Addresse
- Telefonnummer
- Webseite
- Name der Firma
- Straße und Hausnummer
- Postleitzahl und Adresse

Wofür verwende ich die persönlichen Daten?
Ihr Vorname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, die Sie für eine Informationsanfrage angeben, werden verwendet, um Personal zu überprüfen und / oder auf die Kontaktanfrage zu antworten. Ich speichere diese Informationen in hotmail.com.
Ich nutze eine Telefonnummer, um die Ankunftszeiten zu überprüfen.
Ihre persönlichen Daten werden im E-Mail-System gespeichert. Die Server von
Hotmail befindet sich in den Vereinigten Staaten. Ihre Daten können in den USA übertragen, gespeichert und verarbeitet werden. Die Übertragung dieser Daten erfolgt auf der Grundlage des EU-US-Datenschutzschild-Frameworks. Weitere Informationen zur Datenschutzrichtlinie von Microsoft finden Sie hier.

Ich verkaufe oder verkaufe deine Informationen nicht an Dritte. Sie werden Dritten nicht zugänglich gemacht. Ihre Zahlungsdaten (oder Ideal-Daten) werden nicht an die Server weitergegeben und auch nicht von bebclaercamp.nl gespeichert.

Die einzigen Daten, die ich speichere sind:
- Vor-und Nachname
- Adresse, Postleitzahl und Stadt
- Telefonnummer
Hiermit informieren wir Sie über Ihre Buchung oder geben kurzfristig geänderte Informationen über Ihre Buchung weiter. Manchmal ist es bequemer, das telefonisch zu erledigen. Sie sind niemals verpflichtet, auszufüllen.
E-Mail-Addresse:
Sobald ich Ihre Buchung erhalten habe, erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail.

Sicherheitsdaten
Es wurden geeignete technische Maßnahmen ergriffen, um personenbezogene Daten vor Verlust oder anderen Formen rechtswidriger Verarbeitung zu schützen. Diese Maßnahmen, einschließlich der Verschlüsselung mit einem SSL-Zertifikat und der Zwei-Faktor-Authentifizierung, bieten eine Sicherheitsstufe, die den von mir verarbeiteten Daten entspricht.

Fotos: Wir bitten immer eine Erlaubnis von einer Person auf einem Foto für die Platzierung auf der Website. Jeder mit einem Namen und Namen, auf (Foto-) Material innerhalb der Medien zeigt Benbclaercamp.nl in einer positiven oder negativen Weise ist ausgesetzt, der Gesellschaft und darüber hinaus, kann widersprechen. Die Informationen werden berichtigt oder entfernt.

Wir schätzen die Privatsphäre unserer Gäste, bei Verdacht auf Missverständnisse oder sonstige Unklarheiten bitten wir um Kontaktaufnahme zwecks Klärung!